Học kỳ II -năm học 2014-2015

Áp dụng từ ngày: 06-04-2015
Thứ Tiết 10CB1 10CB2 10CB3 10CB4 10CB5 10CB6 10CB7 10CB8 11CB1 11CB2 11CB3 11CB4 11CB5 11CB6 11CB7 12CB1 12CB2 12CB3 12CB4 12CB5 12TN1 12TN2 12TN3
S2 1 SH-Hóa SH-Hà SH-Hoa SH-Liễu SH-A.Loan SH-Trọng SH-M.Tuyền SH-Mai SH-Thao SH-T.Dung SH-X.Dung SH-Nghĩa SH-Thái SH-P.Loan SH-N.Thiện SH-Thơ SH-Hoàng SH-Hương SH-Ngân SH-Thư SH-Mỹ SH-Hoài SH-Thy
2 Anh-Cơ Anh-Thy Toán-Hoa Lý-Liễu Anh-A.Loan Sinh-Trọng Toán-M.Tuyền Địa-Hoài GDCD-Thao Địa-T.Dung Sử-Tiến Sinh-Hóa Sinh-Thái Toán-P.Loan Anh-N.Thiện Toán-Thơ Anh-Mỹ Văn-Hương Toán-Ngân Toán-Suất Văn-X.Dung Toán-Mai GDCD-Hoàng
3 Sử-Thư Toán-Khang Sinh-Trọng Lý-Liễu Anh-A.Loan Anh-Cơ Toán-M.Tuyền Lý-Tốt Tin-T.Loan Sử-Tiến Địa-T.Dung Anh-Nghĩa Anh-Mỹ C.Nghệ-Hà Văn-Thủy Toán-Thơ Văn-X.Dung Văn-Hương Toán-Ngân C.Nghệ-Dúng Sinh-Thái Toán-Mai Tin-Châu
4 Tin-VPhượng Toán-Khang Anh-Cơ Văn-Nhàn Toán-Huyền Tin-T.Loan Lý-Tốt Toán-Mai Sinh-Thái Văn-T.Thúy Sinh-Hóa Anh-Nghĩa C.Nghệ-Hà Sử-Tiến Toán-Hoa Tin-Châu Văn-X.Dung Toán-Suất Anh-A.Loan Hoá-Hùng Toán-Thơ Địa-Hoài C.Nghệ-Dúng
5 Tin-VPhượng Văn-Thủy Anh-Cơ Văn-Nhàn Toán-Huyền Tin-T.Loan Lý-Tốt Toán-Mai Lý-Liễu C.Nghệ-Dúng Văn-X.Dung C.Nghệ-Hà Sử-Tiến Lý-Quyên Sinh-Hóa Văn-Hương Địa-Hoài Toán-Suất Tin-Châu Hoá-Hùng Toán-Thơ Sinh-Trọng Văn-T.Thúy
S3 1 Địa-Hoài QP-Trung Văn-Thủy Toán-Huyền Văn-Nhàn Toán-Hưng Tin-M.Tuyền Lý-Tốt Toán-Khang Sử-Tiến Văn-X.Dung Lý-Hà Hoá-Hưởng GDCD-Thao Anh-N.Thiện GDCD-Hoàng Anh-Mỹ Địa-Thoại Anh-A.Loan Lý-Phúc Toán-Thơ Văn-Hương Toán-P.Loan
2 Toán-Hưng Toán-Khang Văn-Thủy Toán-Huyền Văn-Nhàn QP-Trung Tin-M.Tuyền Toán-Mai Sử-Tiến Anh-Mỹ Văn-X.Dung Lý-Hà Hoá-Hưởng Văn-Thương Anh-N.Thiện Văn-Hương Toán-Ngân GDCD-Hoàng Anh-A.Loan Anh-Vũ Toán-Thơ Lý-Tốt Toán-P.Loan
3 Toán-Hưng Địa-Hoài Tin-T.Loan Anh-A.Loan QP-Trung Lý-Hà Anh-Thy Văn-Thủy Văn-Hương Anh-Mỹ Toán-M.Tuyền Sử-Tiến Văn-Thương Toán-P.Loan GDCD-Thao Toán-Thơ Toán-Ngân Anh-N.Thiện Lý-Phúc Anh-Vũ Văn-X.Dung Toán-Mai Lý-Tốt
4 Sinh-Hóa Anh-Thy Tin-T.Loan Anh-A.Loan Sinh-Trọng Lý-Hà Toán-M.Tuyền Văn-Thủy Văn-Hương GDCD-Thao Lý-Liễu Toán-Khang Văn-Thương Sinh-Thái Sử-Tiến Toán-Thơ Địa-Hoài Anh-N.Thiện Lý-Phúc Sử-Thư Văn-X.Dung Toán-Mai Lý-Tốt
5 HĐNGLL-Hóa HĐNGLL-Hà HĐNGLL-Hoa HĐNGLL-Liễu HĐNGLL-A.Loan HĐNGLL-Trọng HĐNGLL-M.Tuyền HĐNGLL-Mai HĐNGLL-Thao HĐNGLL-T.Dung HĐNGLL-X.Dung HĐNGLL-Nghĩa HĐNGLL-Thái HĐNGLL-P.Loan HĐNGLL-N.Thiện HĐNGLL-Thơ HĐNGLL-Hoàng HĐNGLL-Hương HĐNGLL-Ngân HĐNGLL-Thư HĐNGLL-Mỹ HĐNGLL-Hoài HĐNGLL-Thy
S4 1 GDCD-Bốn Văn-Thủy Địa-Hạnh Hoá-BCúc C.Nghệ-N.Tuyền Toán-Hưng Văn-Nhàn QP-Tài Sinh-Thái Tin-VPhượng Sử-Tiến Địa-T.Dung Hoá-Hưởng Hoá-Hùng QP-Nhỏ Anh-Nghĩa Sinh-Lai Hoá-Liêm Văn-T.Thúy Toán-Suất Lý-Tốt GDCD-Hoàng Anh-Thy
2 Văn-Thương C.Nghệ-N.Tuyền Văn-Thủy Tin-T.Loan Sử-M.Thiện Địa-Hạnh Văn-Nhàn GDCD-Bốn QP-Nhỏ Sinh-Thái QP-Tài Hoá-BCúc Toán-Hưng Địa-T.Dung Tin-VPhượng Anh-Nghĩa Hoá-Liêm Sử-Thư Văn-T.Thúy Toán-Suất GDCD-Hoàng Sinh-Trọng Hoá-Hưởng
3 Văn-Thương Anh-Thy C.Nghệ-Lai Tin-T.Loan Hoá-BCúc Sử-M.Thiện Sử-Thư Hoá-Liêm Địa-T.Dung QP-Tài Anh-Vũ Văn-Nhàn Toán-Hưng Anh-Nghĩa Hoá-Hùng Sinh-Trọng GDCD-Hoàng Toán-Suất Địa-Hạnh Văn-T.Thúy Sinh-Thái Lý-Tốt Hoá-Hưởng
4 C.Nghệ-N.Tuyền Anh-Thy Hoá-BCúc Sử-M.Thiện Tin-T.Loan Văn-Thương Sinh-Trọng Tin-VPhượng Hoá-Hưởng Văn-T.Thúy Anh-Vũ QP-Tài GDCD-Hoàng Anh-Nghĩa Văn-Thủy Hoá-Hùng Sử-Thư Toán-Suất Hoá-Liêm Sinh-Thái Địa-Hạnh Lý-Tốt Sinh-Lai
5 Hoá-BCúc Sử-Thư Sử-M.Thiện Sinh-Trọng Tin-T.Loan Văn-Thương Hoá-Liêm Tin-VPhượng Hoá-Hưởng Văn-T.Thúy Hoá-Hùng GDCD-Hoàng Lý-Tiếp Sinh-Thái Văn-Thủy
S5 1 QP-Trung Tin-VPhượng Sử-M.Thiện Địa-Hạnh Toán-Huyền Hoá-BCúc C.Nghệ-Lai C.Nghệ-N.Tuyền Văn-Hương C.Nghệ-Dúng Văn-X.Dung Toán-Khang Anh-Mỹ QP-Hồng Toán-Hoa Hoá-Hùng Tin-K.Phượng Hoá-Liêm C.Nghệ-Liễu Lý-Phúc Hoá-Hưởng Anh-Vũ Toán-P.Loan
2 Anh-Cơ Tin-VPhượng C.Nghệ-Lai QP-Trung Hoá-BCúc C.Nghệ-N.Tuyền Địa-Hạnh Hoá-Liêm Văn-Hương Toán-Huyền Văn-X.Dung Toán-Khang Anh-Mỹ C.Nghệ-Hà Toán-Hoa Sử-Thư Tin-K.Phượng C.Nghệ-Liễu Văn-T.Thúy Lý-Phúc Hoá-Hưởng Anh-Vũ Toán-P.Loan
3 Văn-Thương GDCD-Bốn Toán-Hoa Sử-M.Thiện Hoá-BCúc Anh-Cơ QP-Trung Anh-Vũ Toán-Khang Toán-Huyền Lý-Liễu Lý-Hà QP-Hồng Hoá-Hùng C.Nghệ-Dúng Văn-Hương Văn-X.Dung Lý-Phúc Hoá-Liêm Tin-K.Phượng Anh-Mỹ Sử-Thư Văn-T.Thúy
4 Văn-Thương Hoá-Lê QP-Trung C.Nghệ-Lai Lý-Liễu Anh-Cơ GDCD-Bốn Anh-Vũ Toán-Khang Anh-Mỹ C.Nghệ-Dúng Hoá-BCúc C.Nghệ-Hà Toán-P.Loan Lý-Phúc Văn-Hương Văn-X.Dung Địa-Thoại Hoá-Liêm Địa-Hạnh Sử-Thư Tin-K.Phượng Văn-T.Thúy
5 Hoá-BCúc Hoá-Lê Địa-Hạnh Toán-Huyền Lý-Liễu Lý-Hà Hoá-Liêm Sử-Thư
S6 1 Anh-Cơ Văn-Thủy Hoá-BCúc Toán-Huyền C.Nghệ-N.Tuyền Toán-Hưng Văn-Nhàn Hoá-Liêm Anh-N.Thiện Hoá-Hưởng C.Nghệ-Dúng Toán-Khang Địa-T.Dung Anh-Nghĩa Hoá-Hùng Tin-Châu Địa-Hoài Lý-Phúc Sinh-Lai Văn-T.Thúy Địa-Hạnh Anh-Vũ Lý-Tốt
2 Anh-Cơ Văn-Thủy Sử-M.Thiện Toán-Huyền Văn-Nhàn Toán-Hưng Lý-Tốt C.Nghệ-N.Tuyền Anh-N.Thiện Hoá-Hưởng Anh-Vũ Toán-Khang Văn-Thương Tin-T.Loan Hoá-Hùng Anh-Nghĩa Sử-Thư Tin-Châu Sinh-Lai Văn-T.Thúy C.Nghệ-Dúng Địa-Hoài Địa-T.Dung
3 Toán-Hưng C.Nghệ-N.Tuyền Anh-Cơ Hoá-BCúc Sử-M.Thiện Văn-Thương Hoá-Liêm Văn-Thủy Toán-Khang Toán-Huyền Địa-T.Dung Văn-Nhàn Tin-T.Loan Hoá-Hùng Lý-Phúc Anh-Nghĩa C.Nghệ-Dúng Tin-Châu Sử-Thư Địa-Hạnh Lý-Tốt Hoá-Hưởng Sinh-Lai
4 Hoá-BCúc Toán-Khang Văn-Thủy C.Nghệ-Lai Toán-Huyền C.Nghệ-N.Tuyền Sử-Thư Anh-Vũ C.Nghệ-Dúng Văn-T.Thúy Tin-T.Loan Văn-Nhàn Toán-Hưng Văn-Thương Lý-Phúc Địa-T.Dung Hoá-Liêm Anh-N.Thiện Địa-Hạnh Hoá-Hùng Lý-Tốt Hoá-Hưởng Tin-Châu
5 C.Nghệ-N.Tuyền Sử-Thư Văn-Thủy Văn-Nhàn Toán-Huyền Sử-M.Thiện C.Nghệ-Lai Lý-Tốt Hoá-Hưởng Văn-T.Thúy Hoá-Hùng Tin-T.Loan Toán-Hưng Văn-Thương Địa-T.Dung C.Nghệ-Dúng Lý-Phúc Anh-N.Thiện Tin-Châu Anh-Vũ
S7 1 Toán-Hưng Hoá-Lê Lý-Luỹ GDCD-Thao Anh-A.Loan Hoá-BCúc Toán-M.Tuyền Sinh-Trọng Lý-Liễu Địa-T.Dung Sinh-Hóa C.Nghệ-Hà Sinh-Thái Lý-Quyên C.Nghệ-Dúng Lý-Tiếp Anh-Mỹ Lý-Phúc Toán-Ngân Toán-Suất Tin-K.Phượng Văn-Hương Anh-Thy
2 Sử-Thư Lý-Hà Lý-Luỹ Anh-A.Loan GDCD-Thao Hoá-BCúc Toán-M.Tuyền Toán-Mai C.Nghệ-Dúng Sinh-Thái GDCD-Hoàng Sinh-Hóa Toán-Hưng Lý-Quyên Toán-Hoa Lý-Tiếp Lý-Phúc Sinh-Trọng Toán-Ngân Toán-Suất Tin-K.Phượng Văn-Hương Anh-Thy
3 Lý-Luỹ Lý-Hà GDCD-Thao Anh-A.Loan Lý-Liễu Toán-Hưng Anh-Thy Toán-Mai Anh-N.Thiện Lý-Quyên Toán-M.Tuyền Anh-Nghĩa Lý-Tiếp Toán-P.Loan Toán-Hoa Địa-T.Dung Văn-X.Dung Văn-Hương Lý-Phúc GDCD-Hoàng Anh-Mỹ Tin-K.Phượng Sử-Thư
4 Lý-Luỹ Sinh-Trọng Toán-Hoa Lý-Liễu Địa-Hoài GDCD-Thao Anh-Thy Sử-Thư Anh-N.Thiện Lý-Quyên Toán-M.Tuyền Anh-Nghĩa Lý-Tiếp Toán-P.Loan Sinh-Hóa Toán-Thơ Toán-Ngân Văn-Hương GDCD-Hoàng Tin-K.Phượng Anh-Mỹ C.Nghệ-Dúng Địa-T.Dung
5 SH-Hóa SH-Hà SH-Hoa SH-Liễu SH-A.Loan SH-Trọng SH-M.Tuyền SH-Mai SH-Thao SH-T.Dung SH-X.Dung SH-Nghĩa SH-Thái SH-P.Loan SH-N.Thiện SH-Thơ SH-Hoàng SH-Hương SH-Ngân SH-Thư SH-Mỹ SH-Hoài SH-Thy
Thứ Tiết 10CB1 10CB2 10CB3 10CB4 10CB5 10CB6 10CB7 10CB8 11CB1 11CB2 11CB3 11CB4 11CB5 11CB6 11CB7 12CB1 12CB2 12CB3 12CB4 12CB5 12TN1 12TN2 12TN3
C2 1 TinN-K.Phượng
2 TD-Trung TD-Tài TD-Nhỏ TinN-K.Phượng TD-Hồng
3 TD-Trung TD-Tài TD-Nhỏ TinN-K.Phượng TD-Hồng
4 TD-Tài TD-Trung TD-Nhỏ TD-Hồng
5 TD-Tài TD-Trung TD-Nhỏ TD-Hồng
C3 1
2 TD-Tài TinN-K.Phượng TinN-Châu TD-Hồng TD-Nhỏ
3 TD-Tài TinN-K.Phượng TinN-Châu TD-Hồng TD-Nhỏ
4 TinN-K.Phượng TD-Tài TinN-Châu TD-Hồng TD-Nhỏ
5 TD-Tài TD-Hồng TD-Nhỏ
C4 1
2 TinN-VPhượng TinN-Châu TD-Nhỏ
3 TinN-VPhượng TinN-Châu TD-Nhỏ
4 TinN-VPhượng TinN-Châu
5
C5 1
2
3
4
5
C6 1
2 TD-Trung TD-Tài TinN-VPhượng TinN-K.Phượng TD-Nhỏ TD-Hồng
3 TD-Trung TD-Tài TinN-VPhượng TinN-K.Phượng TD-Nhỏ TD-Hồng
4 TD-Trung TinN-VPhượng TD-Tài TinN-K.Phượng TD-Nhỏ TD-Hồng
5 TD-Trung TD-Tài TD-Nhỏ TD-Hồng
C7 1
2
3
4
5