Học kỳ II -năm học 2014-2015

Áp dụng từ ngày: 06-04-2015

Buổi sáng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 SH-Hóa Địa-Hoài GDCD-Bốn QP-Trung Anh-Cơ Toán-Hưng
2 Anh-Cơ Toán-Hưng Văn-Thương Anh-Cơ Anh-Cơ Sử-Thư
3 Sử-Thư Toán-Hưng Văn-Thương Văn-Thương Toán-Hưng Lý-Luỹ
4 Tin-VPhượng Sinh-Hóa C.Nghệ-N.Tuyền Văn-Thương Hoá-BCúc Lý-Luỹ
5 Tin-VPhượng HĐNGLL-Hóa Hoá-BCúc Hoá-BCúc C.Nghệ-N.Tuyền SH-Hóa

Buổi chiều

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2 TD-Trung
3 TD-Trung
4
5
1783186
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
841
1498
6902
841
1783186