Đoàn Thanh Niên

Đoàn trường THPT Quang Trung Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2021

-----------

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Thực hiện sự chỉ đạo của chi bộ đảng về việc “Bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban chấp hành đoàn trường THPT Quang Trung xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn liền với triển khai các hoạt động, các phong trào của tuổi trẻ, góp phần vào thành công đại hội đoàn trường, tiến tới đại hội đoàn các cấp.

2. Tiếp tục làm cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ.

4. Việc triển khai thực hiện theo phương châm “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả của các tập thể, cá nhân; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể trong việc học tập và thực hiện nội quy, quy định của nhà trường, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên.

5.Mô hình thực hiện là “Ống tre Phù Đổng”

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên chương trình phát thanh Khi tôi 18 của đoàn trường.

- Các chi đoàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt trong đoàn viên, thanh niên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn Khi tôi 18; tham gia hoạt động chào cờ, hát quốc ca theo nhạc.

- Phát hiện, tuyên dương, hỗ trợ cá nhân, tập thể tiên tiến, những mô hình hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

- Đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

- Tìm hiểu, sưu tầm các bài nói, bài viết của Bác để sinh hoạt, học tập và cụ thể hóa nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng hình thành phẩm chất, đạo đức lối sống tốt đẹp cho thanh thiếu niên.

2. Các hoạt động, việc làm gắn với nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền trên chương trình phát thanh Khi tôi 18 của đoàn trường vào thứ 3.5 và thứ 7 hàng tuần.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tự giác, thường xuyên thực hiện tốt về nội quy, quy định của nhà trường, của đoàn thanh niên trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Khi tham gia học tập phải đầy đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập.

- Tổ chức đăng ký thi đua ngày học tốt, tuần học tốt, xây dựng môi trường học tập xanh – sạch – đẹp.

- Đeo huy hiệu đoàn khi đến lớp.

- Tổ chức mỗi lớp một buổi sinh hoạt dưới cờ Khi tôi 18 theo chủ đề đã đăng ký. Chào cờ, hát quốc ca.

- Tham gia các chương trình từ thiện: mua bút ủng hộ, mua tăm ủng hộ Hội người mù Tây Ninh, cùng Hội chữ thập đỏ tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, chung tay cùng bạn đến trường, tham gia chương trình tình nguyện.

- Tổ chức cho ĐVTN tham gia VHVN – TDTT nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn. Tham gia thể dục giữa giờ vào các buổi sáng học chính khóa trong tuần.

- Tổ chức ít nhất mỗi chi đoàn sinh hoạt theo tháng với chủ đề: Học tập và là theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức chăm sóc, vệ sinh đài tượng niệm vua Quang Trung, chăm sóc làm vệ sinh khu di tích Căn cứ Lõm- Vùng Ruột..

3. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt Đoàn.

- Các chi đoàn xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn; chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá.

- Xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, đăng ký thực hiện để làm căn cứ đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm, đặc biệt là nội dung “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, vai trò nêu gương của cán bộ, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học tập, công tác, đời sống hàng ngày.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Trong nội dung kiểm tra, chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện; biểu dương những điển hình tiên tiến, đồng thời phê bình, uốn nắn những việc làm hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

- Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường:

Hướng dẫn, đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi đoàn định kỳ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đoàn viên dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo, sơ kết và tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đoàn. Kiểm tra định kỳ việc thực hiện của các chi Đoàn.

2. Các chi đoàn trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch này và các nội dung Chỉ thị 05 ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị, các chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện phù hợp với đoàn viên, thanh niên.

- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban chấp hành đoàn trường các hoạt động, việc làm cụ thể.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của đoàn trường. Ban chấp hành đoàn trường đề nghị Ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nông Hữu Thoại

Nơi nhận

- Chi bộ, BGH (báo cáo);

- BTV huyện đoàn Gò Dầu (báo cáo);

- Các chi đoàn (thực hiện);

- Lưu VPĐ

 
Thứ sáu, 20-04-2018 20:58

Trường THPT Quang Trung tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2018

Đoàn trường THPT Quang Trung tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2018
07-02-2018

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018. Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động “xuân tình nguyện năm 2018” của BCH Huyện Đoàn Gò Dầu.

Với múc đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên học sinh trong trường học.

\"\"

Ban Giám hiệu và đoàn trường quan tâm bữa cơm ngày xuân
\"\"
Chiều ngày 06/ 02/ 2018. Đoàn thanh niên - Công đoàn – Hội chữ thập đỏ trường THPT Quang Trung tổ chức các hoạt động “xuân tình nguyện” tại xã Thạnh Đức tặng quà cho gia cho gia đình liệt sĩ Trần Thị Sanh và gia đình lão thành cách mạng chú “Ba Thoại” tại xã Hiệp Thạnh mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. 

\"\"
Thăm tặng quà tết gia đình liệt sĩ Trần Thị Sanh

Ngoài ra nhằm múc đích chăm lo cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn xã Phước Thạnh vui xuân đón tết. Đoàn trường đã trao tặng 30 phần quà tết mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng và bếp ăn “Thân thiện” của đoàn trường đã tổ chức nấu một bữa cơm ngày xuân cho những gia đình và các em học sinh nhận quà tại buổi lễ.

\"\" Tặng quà tại xã Phước Thạnh\"\"

Tới tham dự chương trình xuân tình nguyện của đoàn trường tổ chức có đồng chí Phan Thị Kiên - Bí huyện đoàn Gò Dầu và các thầy cô trong BGH nhà trường, công đoàn nhà trường và các đồng chí là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của xã Phước Thạnh.

\"\"
Thăm tặng quà tết gia đình chú Ngỗ Hữu Thoại (Ba Thoại) - Cán bộ lão thành cách mạng tại xã Hiệp Thạnh.

Trong tiết sinh hoạt dưới sân cờ ngày 5 tháng 2 năm 2018 đoàn trường cũng tổ chức chương trình “xuân yêu thương” trao 27 phần quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Qua các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã giúp cho các em Đoàn viên - Thanh niên trong nhà trường biết quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn để họ có thêm điều kiện đón một mùa xuân mới thêm ấm áp và vui tươi. Từ các hoạt động xung kích, tình nguyện đó các em về lại trường sẽ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những người con ngoan, trò giỏi là lớp thanh niên năng động sáng tạo trong thời kỳ mới.

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Thứ tư, 07-02-2018 15:01

Đoàn trường THPT Quang Trung tiếp tục duy trì thực hiện “Bếp ăn thân thiện” năm học 2017-2018.

Đoàn trường THPT Quang Trung tiếp tục duy trì thực hiện “Bếp ăn thân thiện” năm học 2017-2018.

Sáng ngày 19/09/2017 Đoàn thanh niên- Hội chữ thập đỏ trường THPT Quang Trung tổ chức khai trương “bếp thân thiện” năm học 2017-2018.

Được thành lập từ năm học 2009-2010 đến nay “Bếp ăn thân thiện” đã duy trì được 8 năm. Với mục đích hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh nhà xa có hoàn cảnh khó khăn ở lại trường ăn cơm trưa miễn phí vào các ngày có học 2 buổi/ngày để buổi chiều tiếp tục học. Mỗi buổi như vậy bếp ăn nấu khoảng 60 đến 70 suất cơm có đầy đủ thịt, cá, rau xanh, canh và thường xuyên có thay đổi món ăn hằng ngày cho các em học sinh. 

Tham dự buổi khai trương bếp ăn có sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, các mạnh thường quân hỗ trợ thường xuyên cho bếp ăn, đại diện Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí trong chi đoàn giáo viên và các em học sinh tham gia bếp ăn.

Nguồn kinh phí để duy trì bếp ăn trong suốt 8 năm như vậy là trường luôn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cựu học sinh của nhà trường.

Nấu các bữa ăn cho học sinh là cô Nguyễn Duy Vân Trúc- Thư viện nhà trường tranh thử sáng sớm đi chợ mua thức ăn để nấu cơm cho các em học sinh,  BCH đoàn trường cũng phân công các thầy cô trong ban chấp hành đoàn trường tham hỗ trợ phụ nấu ăn.

Qua các bữa ăn như vậy đã phần nào giúp đỡ được các em bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống để các em có điều kiện vươn lên trong học tập  và cũng qua những bữa ăn đó cũng giáo dục được tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống và sau này ra đời có công việc làm ổn định, kinh tế khá sẽ quay lại hỗ trợ cho các em học sinh mới tham gia bếp ăn để bếp ăn sẽ được duy trì.

                                                                                                                           Bài viết của Ban chấp hành đoàn trường.

Một số hình ảnh trong ngày khai trương bếp ăn

Hình 1: Thầy, cô Ban trong ban chấp hành đoàn trường hỗ trợ phụ nấu ăn cho học sinh.

\"HINH

Hình 2: Thầy: Nguyễn Văn Quây-Bí thư chi bô- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong ngày khai trương bếp ăn.

\"HINH

Hình 3: Mạnh thường quân, ban đại diện cha mẹ học sinh chụp hình với các em học sinh tham gia bếp ăn thân thiện.

\"HINH

HÌnh 4: Các em học sinh tham gia bếp ăn thân thiện.

\"HINH

Thứ năm, 21-09-2017 13:04
1817967
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
706
1656
7280
35622
1817967